Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse

Vastuvõtt 10. klassi 2022.

 

Lähte Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmes õppimiseks saab valida kolme õppesuuna vahel: 

 • TEHNOLOOGIA
 • MEEDIA
 • SPORT 

Õppesuundade lühitutvustuse leiate SIIT.

 

 

Vastuvõtukatsete korraldus 2022

 

Lähte Üg 10.klassi vastuvõtukatsed toimuvad 28. ja 29. aprillil algusega kell 10.00.  

Kehalised katsed spordisuunda kandideerijatele toimuvad ainult 29. aprillil.

 

Vastuvõtt 10. klassi toimub konkursi alusel, selleks toimub kohapeal:

 • kirjatöö kohapeal etteantud teemal;
 • vestlus vastuvõtukomisjoniga;
 • spordisuunda kandideerijate kehalise võimekuse katsed (kaasa tuleb võtta spordiriided).

Vastuvõtukonkursil arvestatakse seni läbitud õppeperioodide keskmist hinnet 9. klassi tunnistusel ja hinnetelehel.

Vastu ei võeta õpilasi, kelle põhikooli lõputunnistusel on puudulikke hindeid.

 

Kandideerimiseks palume registreeruda hiljemalt 26. aprilliks 2022  e-posti aadressil:  

Registreerumisel esitada järgmised andmed:

 • kandideerija ees- ja perenimi;
 • praegune kool;
 • Lähte Üg-s valitav õppesuund (meedia, tehnoloogia, sport);
 • õpilaskodu vajadus;
 • kandideerija kontaktid (e-posti aadress ja telefon),

Registreerimise e-kirjale tuleb lisada digitaalselt järgmised dokumendid:

 • 9. klassi tunnistus;
 • hinneteleht (alates septembrist kõigi ainete jooksvad hinded).

 

 

VASTUVÕTT PÕHIKOOLIKLASSIDESSE

Lähte Ühisgümnaasiumi põhikooliastmesse võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne. Väljaspool kooli teeninduspiirkonda elavaid lapsi võetakse vastu vabade õppekohtade olemasolul.

Avalduse ja ankeedi vormid on leitavad kooli veebilehelt.

 


1. klassi võetakse vastu koolikohustusliku ikka jõudnud või jõudvaid lapsi, kes saavad enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

Vanema taotlusel võetakse kooli vastu ka koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võetakse laps õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

1. klassi astumisel saadab vanem järgmised dokumendid e-kirjaga ning digitaalallkirjastatult aadressil :

 

Pärast eriolukorra lahenemist ning tavategevuse taastumist esitab lapsevanem

 • vanema isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)
 • sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal);
 • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
 • lapse koolivalmiduskaart.

Klasside koosseisud komplekteeritakse lõplikult 30. augustiks.

 

 

 

Üleminekuklassidesse vastuvõtt

 

Põhikooli astumisel ühest koolist teise üleminekul esitab vanem lisaks eespool nimetatud dokumentidele veel seniste õpingute tulemusi tõendavad dokumendid:

 • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi lõpus;
 • kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel.