Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse

VASTUVÕTT 2019

 

Lahtiste uste päev on 5. aprillil algusega kell 10.30.


Vastuvõtukatsed toimuvad 27. ja 28. aprillil algusega kell 10.30.

 

NB! Vastuvõtukatsetele tuleb eelnevalt registreeruda

e-postiga: või tel. 733 4180

teatades järgmised andmed:

    * õpilase nimi;

    * lõpetatava põhikooli nimi;

    * meie koolis valitud õppesuund;

    * spordisuuna korral treenitav spordiala;

    * katsetele tuleku kuupäev;

    * kontaktandmed;

    * õpilaskodu vajadus õppima asumisel

Katsetele tuleb kaasa võtta isikut tõendav (fotoga) dokument, 9. klassi tunnistuse kinnitatud koopia ning kirjutamisvahend.

Spordisuunda kandideerijad peavad kaasa võtma sportliku rõivastuse. 

 

10. klassi vastuvõtul arvestatakse:

   - 9. klassi tunnistuse kolme veerandi või esimese poolaasta või trimestri hinnete aritmeetilist keskmist;

   - vastuvõtukatsetel kirjutatud motivatsioonikirja õppesuuna valiku teemal;

   - spordisuunda kandideerijatele kehaliste katsete tulemused;

   - vestlust vastuvõtukomisjoniga.

 

Spordisuunda kandideerijatele algavad vastuvõtukatsed kehaliste katsetega.

Juhendi leiate siit

 

Motivatsioonikirja hindamisel arvestatakse funktsionaalset lugemisoskust (etteantud juhendi mõistmist ja kasutamist), sisu ja õigekirja.

 

Vestlusel vastuvõtukomisjoniga hinnatakse kandidaadi eeldusi ja motivatsiooni õppida vastaval õppesuunal ning suulist eneseväljendusoskust.

Vestlused erinevatesse õppesuundadesse toimuvad üldjuhul eraldi. Kui õpilane soovib kandideerida kahte õppesuunda, sooritab ta sisseastumiskatsed esimesest eelistusest lähtuvalt. Kandidaadid seatakse õppesuundade kaupa saadud punktidest lähtudes pingeritta.

Vastuvõtukatsete alusel vastu võtmata kandidaatidel on võimalus osutuda kooli vastuvõetuks, kui õppekoht vabaneb pingereas eespool olevate kandidaatide loobumisel.

Vajadusel võib kool kuulutada välja järelkonkursi.

 

Kooli vastuvõetud õpilased esitavad hiljemalt 30. juuniks järgmised dokumendid:

    - avaldus

    - ankeet

    - sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)

    - ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist

    - foto õpilaspileti tarvis suurusega 3 x 4 cm

    - põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe ametlikult kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)

Vastu ei võeta õpilasi, kelle lõputunnistusel on puudulik hinne või kelle käitumine on mitterahuldav.

Alla 18-aastaste õpilaste puhul allkirjastab avalduse ja ankeedi vanem.

Gümnaasiumiastmesse ühest koolist teise üleminekul võetakse õpilasi vastu vabade õppekohtade olemasolul. Vastuvõtul arvestatakse põhikooli lõputunnistuse juurde kuuluval hinnetelehel olevaid hindeid ning põhikooli lõpueksamite tulemusi, senist õppeedukust keskhariduse omandamisel (väljavõte õpilasraamatust, õpinguraamat) ning motivatsiooni õppida vastaval õppesuunal.

 

 

Vastuvõtt põhikooli

Põhikooliklassidesse võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne. Väljaspool kooli teeninduspiirkonda elavaid lapsi võetakse vastu vabade õppekohtade olemasolul.

1. klassi võetakse vastu koolikohustusliku ikka jõudnud või jõudvaid lapsi, kes saavad enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

Vanema taotlusel võetakse kooli vastu ka koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võetakse laps õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

Avaldusi 1. klassi vastuvõtuks saab vanem esitada alates 1. märtsist.

1. klassi astumisel esitab vanem järgmised dokumendid:

  • avaldus;
  • ankeet;
  • vanema isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)
  • sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal);
  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  • foto õpilaspileti tarvis suurusega 3 x 4 cm;
  • lapse koolivalmiduskaart selle olemasolul.

Avalduse ja ankeedi vormid on leitavad kooli veebilehelt.

16. aprillil toimub koolis teabepäev 1. klassi astuvatel lastele ja nende vanematele. Teabepäeval tutvustatakse koolis õppimise võimalusi ning vastuvõtutingimusi ja korda.

Klasside koosseisud komplekteeritakse lõplikult 30. augustiks.

Põhikooli astumisel ühest koolist teise üleminekul esitab vanem lisaks eespool nimetatud dokumentidele veel seniste õpingute tulemusi tõendavad dokumendid:

  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi lõpus;
  • kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel.