Uudised      Vastuvõtt      Lapsevanemale      Kontakt      
Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse

Seoses COVID-19 viiruseohuga ning sellest tingitud eriolukorraga lükkub 1. klassidesse astuvate laste vanemate teabepäeva toimumisaeg teadmata ajaks edasi.Uue toimumisaja teatame kooli veebilehe ja Facebooki vahendusel.      LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUMI 10. KLASSIDE VASTUVÕTUKATSED Seoses eriolukorraga on hetkel ebaselge nii vastuvõtukatsete toimumisajad kui ka vastuvõtu korraldus. Suure tõenäosusega toimuvad vastuvõtukatsed elektrooniliselt ning spordisuuna kehalised katsed lükkuvad aega, kus eriolukorra piiranguid enam ei ole. Kõiki katsetele registreerunuid informeerime personaalselt.  NB! Vastuvõtukatsetel osalemise soov tuleb eelnevalt registreeridae-postiga: teatades järgmised andmed:    * õpilase nimi;    * meie koolis valitud õppesuund;    * kontaktandmed; Vastuvõtukatsete käigus joone alla jäänud kandidaatidel on võimalus osutuda kooli vastuvõetuks, kui pingereas eespool olevate kandidaatide loobumisel vabaneb mõni õppekoht. Vajadusel võib kool kuulutada välja järelkonkursi. Kooli vastuvõetud õpilaste vanemad esitavad hiljemalt 30. juuniks järgmised dokumendid:    - avaldus (pdf formaadis)    - avaldus (rtf formaadis, eeltäidetav Wordis)    - ankeet (pdf formaadis)    - ankeet (rtf formaadis, eeltäidetav Wordis)    - sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)    - ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist    - foto õpilaspileti tarvis suurusega 3 x 4 cm    - põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe ametlikult kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)Vastu ei võeta õpilasi, kelle lõputunnistusel on puudulik hinne või kelle käitumine on mitterahuldav.Alla 18-aastaste õpilaste puhul allkirjastab avalduse ja ankeedi vanem. Gümnaasiumiastmesse ühest koolist teise üleminekul võetakse õpilasi vastu vabade õppekohtade olemasolul. Vastuvõtul arvestatakse põhikooli lõputunnistuse juurde kuuluval hinnetelehel olevaid hindeid ning põhikooli lõpueksamite tulemusi, senist õppeedukust keskhariduse omandamisel (väljavõte õpilasraamatust, õpinguraamat) ning motivatsiooni õppida vastaval õppesuunal.   Vastuvõtt põhikooli Põhikooli üleminekuklassidesse võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne. Väljaspool kooli teeninduspiirkonda elavaid lapsi võetakse vastu vabade õppekohtade olemasolul.Avalduse ja ankeedi vormid on leitavad kooli veebilehelt.  1. klassi võetakse vastu koolikohustusliku ikka jõudnud või jõudvaid lapsi, kes saavad enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Vanema taotlusel võetakse kooli vastu ka koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võetakse laps õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis. Avaldusi 1. klassi vastuvõtuks saab vanem esitada alates 1. märtsist. 1. klassi astumisel saadab vanem järgmised dokumendid e-kirjaga ning digitaalallkirjastatult:avaldus;ankeet.Pärast eriolukorra lahenemist ning tavategevuse taastumist esitab lapsevanemvanema isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal);ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;foto õpilaspileti tarvis suurusega 3 x 4 cm;lapse koolivalmiduskaart selle olemasolul.Avalduse ja ankeedi vormid on leitavad kooli veebilehelt. Klasside koosseisud komplekteeritakse lõplikult 30. augustiks. Põhikooli astumisel ühest koolist teise üleminekul esitab vanem lisaks eespool nimetatud dokumentidele veel seniste õpingute tulemusi tõendavad dokumendid:ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi lõpus;kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel.   Seoses COVID-19 viiruseohuga ning sellest tingitud eriolukorraga lükkub 1. klassidesse astuvate laste vanemate teabepäeva toimumisaeg teadmata ajaks edasi.Uue toimumisaja teatame kooli veebilehe ja Facebooki vahendusel.      LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUMI 10. KLASSIDE VASTUVÕTUKATSED Seoses eriolukorraga on hetkel ebaselge nii vastuvõtukatsete toimumisajad kui ka vastuvõtu korraldus. Suure tõenäosusega toimuvad vastuvõtukatsed elektrooniliselt ning spordisuuna kehalised katsed lükkuvad aega, kus eriolukorra piiranguid enam ei ole. Kõiki katsetele registreerunuid informeerime personaalselt.  NB! Vastuvõtukatsetel osalemise soov tuleb eelnevalt registreeridae-postiga: teatades järgmised andmed:    * õpilase nimi;    * meie koolis valitud õppesuund;    * kontaktandmed; Vastuvõtukatsete käigus joone alla jäänud kandidaatidel on võimalus osutuda kooli vastuvõetuks, kui pingereas eespool olevate kandidaatide loobumisel vabaneb mõni õppekoht. Vajadusel võib kool kuulutada välja järelkonkursi. Kooli vastuvõetud õpilaste vanemad esitavad hiljemalt 30. juuniks järgmised dokumendid:    - avaldus (pdf formaadis)    - avaldus (rtf formaadis, eeltäidetav Wordis)    - ankeet (pdf formaadis)    - ankeet (rtf formaadis, eeltäidetav Wordis)    - sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)    - ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist    - foto õpilaspileti tarvis suurusega 3 x 4 cm    - põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe ametlikult kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)Vastu ei võeta õpilasi, kelle lõputunnistusel on puudulik hinne või kelle käit While searching for in depth information about best hosting web and did not find it anywhere, finally I saw one remarkable page, which had great articles
Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse
Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse
While searching for in depth information about best hosting web and did not find it anywhere, finally I saw one remarkable page, which had great articles We found out that company capable of what is the best web hosting is worth of mentioning and therefore we publish link here. I am confident about their ideas. Find top notch page of which web hosting is best for all hosting uk web I am confident, that hosting web top is one of the best clear understanding for publications, which are really important for me. Finally, best website hosting exites me every day. Take my words for this! sites for further website hosting companies reading are here. While you look for best web hosting website, you may want also to read this page on this site arawebsitedesign.com which offers good web site hosting articles and reviews for everyone who need pick top web hosting providers. Sisukate kodulehekülgede optimeerimine otsingute jaoks tähendab sisulises mõttes sama mis on veebilehe otsingumootoritele optimeerimine kodulehe tekstide tähenduses ja veebilehekülgede optimeerimine on ühe korralikult disainitud ja oskuslikult läbi viidud kodulehe valmistamise projekti kohta, mille käigus on kodulehe tegemine ja veebilehe loomine struktuuri poolest korralikult läbi mõeldud ja ühe hea veebilehekülje tegemise ettevõtmise juures on nii disain kui ka veebilehe koodi programmeerimine samavõrd tähtsad, ilma milleta kodulehe valmistamine kuidagi läbi ei saa ja seepärast on veebilehe valmistamine kujunenud algajate jaoks alati keerukamas kui esmapilgul arvata võis.
Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse

Vastuvõtt Lähte Ühisgümnaasiumisse

Seoses COVID-19 viiruseohuga ning sellest tingitud eriolukorraga lükkub 1. klassidesse astuvate laste vanemate teabepäeva toimumisaeg teadmata ajaks edasi.

Uue toimumisaja teatame kooli veebilehe ja Facebooki vahendusel. 

 

 

 

 

LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUMI 10. KLASSIDE VASTUVÕTUKATSED

 

Seoses eriolukorraga on hetkel ebaselge nii vastuvõtukatsete toimumisajad kui ka vastuvõtu korraldus. Suure tõenäosusega toimuvad vastuvõtukatsed elektrooniliselt ning spordisuuna kehalised katsed lükkuvad aega, kus eriolukorra piiranguid enam ei ole. 

Kõiki katsetele registreerunuid informeerime personaalselt. 

 

NB! Vastuvõtukatsetel osalemise soov tuleb eelnevalt registreerida

e-postiga:

teatades järgmised andmed:

    * õpilase nimi;

    * meie koolis valitud õppesuund;

    * kontaktandmed;

 

Vastuvõtukatsete käigus joone alla jäänud kandidaatidel on võimalus osutuda kooli vastuvõetuks, kui pingereas eespool olevate kandidaatide loobumisel vabaneb mõni õppekoht.


Vajadusel võib kool kuulutada välja järelkonkursi.

 

Kooli vastuvõetud õpilaste vanemad esitavad hiljemalt 30. juuniks järgmised dokumendid:

    - avaldus (pdf formaadis)

    - avaldus (rtf formaadis, eeltäidetav Wordis)

    - ankeet (pdf formaadis)

    - ankeet (rtf formaadis, eeltäidetav Wordis)

    - sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)

    - ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist

    - foto õpilaspileti tarvis suurusega 3 x 4 cm

    - põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe ametlikult kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)

Vastu ei võeta õpilasi, kelle lõputunnistusel on puudulik hinne või kelle käitumine on mitterahuldav.

Alla 18-aastaste õpilaste puhul allkirjastab avalduse ja ankeedi vanem.

Gümnaasiumiastmesse ühest koolist teise üleminekul võetakse õpilasi vastu vabade õppekohtade olemasolul. Vastuvõtul arvestatakse põhikooli lõputunnistuse juurde kuuluval hinnetelehel olevaid hindeid ning põhikooli lõpueksamite tulemusi, senist õppeedukust keskhariduse omandamisel (väljavõte õpilasraamatust, õpinguraamat) ning motivatsiooni õppida vastaval õppesuunal.

 

 

Vastuvõtt põhikooli

Põhikooli üleminekuklassidesse võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne. Väljaspool kooli teeninduspiirkonda elavaid lapsi võetakse vastu vabade õppekohtade olemasolul.

Avalduse ja ankeedi vormid on leitavad kooli veebilehelt.

 


1. klassi võetakse vastu koolikohustusliku ikka jõudnud või jõudvaid lapsi, kes saavad enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks.

Vanema taotlusel võetakse kooli vastu ka koolikohustuslikust east nooremaid lapsi, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võetakse laps õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

Avaldusi 1. klassi vastuvõtuks saab vanem esitada alates 1. märtsist.

1. klassi astumisel saadab vanem järgmised dokumendid e-kirjaga ning digitaalallkirjastatult:

Pärast eriolukorra lahenemist ning tavategevuse taastumist esitab lapsevanem

  • vanema isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal)
  • sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (võimalik kinnitada kohapeal);
  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  • foto õpilaspileti tarvis suurusega 3 x 4 cm;
  • lapse koolivalmiduskaart selle olemasolul.

Avalduse ja ankeedi vormid on leitavad kooli veebilehelt.

Klasside koosseisud komplekteeritakse lõplikult 30. augustiks.

Põhikooli astumisel ühest koolist teise üleminekul esitab vanem lisaks eespool nimetatud dokumentidele veel seniste õpingute tulemusi tõendavad dokumendid:

  • ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi lõpus;
  • kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel.

 

 

Lähte Ühisgümnaasium, Õpetaja t. 8, Lähte alevik, Tartumaa, 60502, telefon 7334 180, e-mail: