Kooli missioon ja visioon

Missioon

Lähte Ühisgümnaasiumi missioon on luua õppekeskkond, mis võimaldab kvaliteetset, võimete- ja huvidekohast haridust ning toetab harmoonilise isiksuse arengut.

 

Visioon

Aastal 2020 on Lähte Ühisgümnaasium suurepärase keskkonnaga kool. Koos Tartu Valla Spordikooli ja spordirajatistega, Tartu Valla Muusikakooli, Lähte Raamatukogu ning õpilaskoduga moodustub Lähte Ühisgümnaasium tervikliku arengukeskuse.

 

Lähte Ühisgümnaasiumi põhiväärtusteks on:

 

1) Vaimsus – oleme avatud, loovad ja konstruktiivsed, lähtume vaimsetest printsiipidest ning kaugematest eesmärkidest.

 

2) Vastutus – suhtume vastutustundlikult ümbritsevatesse inimestesse ja keskkonda, peame kinni sõlmitud kokkulepetest ja võetud kohustustest.

 

3) Koostöö – kokkulepitud eesmärkide ja põhimõtete elluviimisel teeme koostööd õpilaste, vanemate, kolleegide ja teiste huvigruppidega.

 

4) Tervis – kanname hoolt oma vaimse ja füüsilise tervise eest, toimime nii, et ei kahjustaks teiste ega enese tervist.