Gümnaasiumi õppesuunad

Gümnaasiumi õppesuunad

MEEDIA

Meedia õppesuuna eesmärgiks on on isiksuse kujundamine, kes:

 • omab tavalisest põhjalikumat ettekujutust erinevate massimeedia vormide kujunemise ajaloost ja toimemehhanismidest,   
 • oskab ennast eri meedialiikide kaudu väljendada,  
 • on teadlik ja kriitiline meediatarbija,   
 • lähtub oma tegevuses meediaeetika põhimõtetest.   

Tegevused ja kursused meedia õppesuunal  
   1) Õpilased koostavad üleminekueksamina mahukama meediaprojekti või meediaalase uurimistöö, kus rakendavad vastavaid uurimismeetodeid.   
   2) Igal õppeaastal toimub vähemalt üks õppekäik meediaga seotud asutustesse (toimetused, stuudiod jm).   
   3) Kõik meediasuuna lõpetajad koostavad 12. klassi lõpus meedia lõpuprojekti. Meediaprojekti esitlemine toimub avaliku kaitsmise korras ning on hinnatav kooli lõpueksamina.
   4)  Meedia õppesuuna eesmärkide saavutamiseks on ette nähtud järgnevad grupiti toimuvad suunakursused:   

 • sissejuhatus ajakirjandusse (tutvustab meedia olemust ja toimimist ühiskonnas);    
 • ajakirjanduse alused (õpitakse trükiajakirjandust analüüsima ning ise ajakirjanduslikke tekste looma); 
 • teatri-, filmi- ja kirjanduslugu;
 • audiovisuaalne meedia, mille käigus õpitakse:

       - tundma erinevaid meediatööde vormistamiseks vajalikke programme - esitluse koostamine, fototöötlus, audiotöötlus, animatsioon jne;

       - käsitsema fotokaamerat, praktilised tood kompositsiooni, portreefotograafia, loodusfotograafia ja fotoreportaa¾i vormis; 

       - tundma toimivat raadiomaastikku, õpitakse koostama ja salvestama raadiouudist, raadioreklaami ning kooliraadiosaateid;

       - tegema reporteritööd, intervjueerima;

       - käsitsema videokaamerat, kaadreerimist, pildikeele grammatikat. Praktilised tööd - nt. lühiklipp, reklaam, muusikavideo, uudisklipp vms.

 

 

Gümnaasiumi õppesuunad

TEHNOLOOGIA

Tehnoloogia õppesuuna eesmärgiks on isiksuse kujundamine, kes  

 • tunnetab tehnika rolli ühiskonnas,   
 • tunneb huvi tehnika vastu,   
 • oskab käsitseda tehnilisi seadmeid,   
 • mõistab reaalainete tähtsust tehnika arengus.   


Tegevused ja kursused tehnoloogia õppesuunal   
1) Õpilased koostavad üleminekueksamina tehnoloogiavaldkonna projekti või loodusteadusliku või tehnoloogiaalase uurimistöö, kus rakendavad vastavaid uurimismeetodeid.   
2) Igal õppeaastal toimub vähemalt üks õppekäik tehnoloogia rakendamise ja/või tootmisega
seotud ettevõtetesse, tehnikamuuseumidesse või  –messidele.  
3) Tehnoloogia õppesuuna eesmärkide saavutamiseks on ette nähtud järgnevad õppesuunale
iseloomulikud suunakursused: programmeerimine, joonestamine, 3D modelleerimine ja printimine, tehnikaajalugu, tehnoloogia, uurimistöö alused; matemaatika, füüsika, keemia  laiendatud kursused, mis loovad eeldused tulevasteks õpinguteks. Valikkursusena saab läbida inseneeria, robootika või sepatöö kursuse. Lisaks on tehnoloogiasuuna õpilaste õppekavas liiklusõpetus ja õppesõit ning nad saavad sooritada B-kategooria sõidueksami. 

 

 

Gümnaasiumi õppesuunad

SPORT

Spordisuuna eesmärgiks on isiksuse kujundamine, kes:  

 • näeb oma tulevikku sportlase või treenerina
 • lähtub oma tegevuses tervislikest eluviisidest
 • lähtub oma tegevuses spordieetika põhimõtetest

Tegevused ja kursused spordisuunal 
  1) koostavad koolieksamina spordivaldkonna projekti või uurimistöö spordi- ja kehakultuurivaldkonnas;
  2) osalevad treeningutes ja erineval tasemel võistlustel;
  3) õppesuuna eesmärgi saavutamiseks on õppekavas suunakursused:  üldfüüsiline ettevalmistus, spordiajalugu,
 inimese füsioloogia, füsioteraapia, treeningtöö.