Gümnaasiumi õppesuunad

Gümnaasiumi õppesuunad

MEEDIA

Meedia õppesuuna eesmärgiks on on isiksuse kujundamine, kes:

 • omab tavalisest põhjalikumat ettekujutust erinevate massimeedia vormide kujunemise ajaloost ja toimemehhanismidest,   
 • oskab ennast eri meedialiikide kaudu väljendada,  
 • on teadlik ja kriitiline meediatarbija,   
 • lähtub oma tegevuses meediaeetika põhimõtetest.   

Tegevused ja kursused meedia õppesuunal  
1) Õpilased koostavad üleminekueksamina meediaalase uurimistöö, kus rakendavad vastavaid uurimismeetodeid.   
2) Igal õppeaastal toimub vähemalt üks õppekäik meediaga seotud asutustesse (toimetused, stuudiod jm).  
3) Edukamatel meediaõpilastel on võimalus viibida töövarjuna professionaalsete meediatöötajate kõrval või läbida praktika ajalehe toimetuse juures.   
4) Kõik meediasuuna lõpetajad koostavad 12. klassi lõpus meedia lõpuprojekti. Meediaprojekti esitlemine toimub avaliku kaitsmise korras.  
5)  Meedia õppesuuna eesmärkide saavutamiseks on ette nähtud järgnevad grupiti toimuvad suunakursused:   

 • sissejuhatus ajakirjandusse (tutvustab meedia olemust ja toimimist ühiskonnas),    
 • ajakirjanduse alused (õpitakse trükiajakirjandust analüüsima ning ise ajakirjanduslikke tekste looma),  
 • audiovisuaalne meedia, mille käigus õpitakse:
  • tundma erinevaid meediatööde vormistamiseks vajalikke programme - esitluse koostamine, fototöötlus, audiotöötlus, animatsioon jne, 
  • käsitsema fotokaamerat, praktilised tood kompositsiooni, portreefotograafia, loodusfotograafia ja fotoreportaa¾i vormis;  
  • tundma toimivat raadiomaastikku, õpitakse koostama ja salvestama raadiouudist, raadioreklaami ning kooliraadiosaateid;
  • tegema reporteritööd, intervjueerima; 
  • käsitsema videokaamerat, kaadreerimist, pildikeele grammatikat. Praktilised tööd - nt. lühiklipp, reklaam, muusikavideo, uudisklipp vms.

 

 

Gümnaasiumi õppesuunad

TEHNOLOOGIA

Tehnoloogia õppesuuna eesmärgiks on isiksuse kujundamine, kes  

 • tunnetab tehnika rolli ühiskonnas,   
 • tunneb huvi tehnika vastu,   
 • oskab käsitseda tehnilisi seadmeid,   
 • mõistab reaalainete tähtsust tehnika arengus.   


Tegevused ja kursused tehnoloogia õppesuunal   
1) Õpilased koostavad üleminekueksamina loodusteadusliku või tehnoloogiaalase uurimistöö, kus
rakendavad vastavaid uurimismeetodeid.   
2) Igal õppeaastal toimub vähemalt üks õppekäik tehnoloogia rakendamise ja/või tootmisega
seotud ettevõtetesse, tehnikamuuseumidesse või  –messidele.  
3) Tehnoloogia õppesuuna eesmärkide saavutamiseks on ette nähtud järgnevad õppesuunale
iseloomulikud erikursused: füüsika, informaatika, joonestamine,tehnikaajalugu, tehnoloogia,
tehnoloogia praktikum, uurimistöö aluse; matemaatika, füüsika, keemia  laiendatud kursused, mis loovad eeldused tulevasteks õpinguteks.  

 

 

Gümnaasiumi õppesuunad

SPORT

Spordisuuna eesmärgiks on isiksuse kujundamine, kes:  

 • näeb oma tulevikku sportlase või treenerina
 • lähtub oma tegevuses tervislikest eluviisidest
 • lähtub oma tegevuses spordieetika põhimõtetest

Tegevused ja kursused spordisuunal
1) koostavad koolieksamina uurimistöö spordi- ja kehakultuurivaldkonnas
2) osalevad treeningutes ja erineval tasemel võistlustel
3) õppesuuna eesmärgi saavutamiseks on erikursused:  üldkehaline ettevalmistus, spordiajalugu, spordiõpetus, spordikohtuniku või treeneri aluskursus, treeningtöö, inimese füsioloogia.