10. klassi sisseastumisdokumentide esitamine

7. juunil 2017

Palume Lähte Ühisgümnaasiumi 10. klassi vastuvõetuks osutunud põhikoolilõpetajatel sisse tuua oma dokumendid esimesel võimalusel pärast põhikoolide lõpuaktusi (kuni 30. juunini).

Kooli kantselei võtab dokumente vastu kuni 30. juunini tööpäevadel kell 9.00 - 13.00. 

 

Esitada tuleb järgmised dokumendid:

- avaldus
- ankeet

- sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi kinnitatud koopia (koopiat on võimalik teha ja kinnitada ka kohapeal)
- ametlikult kinnitatud väljavõte õpilase tervisekaardist
- foto õpilaspileti tarvis suurusega 3 x 4 cm
- põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe ametlikult kinnitatud koopia (koopiat on võimalik teha ja kinnitada ka kohapeal)

 

NB! Vastu ei võeta õpilasi, kelle lõputunnistusel on puudulik hinne või kelle käitumine on mitterahuldav.

 

Alla 18-aastaste õpilaste puhul allkirjastab avalduse ja ankeedi vanem.